Вие сте тук: » Полезно » Понятия

Понятия

4 | c | e | Д | И | М | П

4 ps -  Вж. Маркетинг микс.
CRM -  Customer Relationship Management. Цялостна стратегия и процес на привличане, задържане и партниране с предварително селектирани клиенти, чиято цел е създаване на добавена стойност за компанията и за клиентите. (Станимиров, "Управление на връзките с клиентите", В2007).
ERP -  Enterprise Resource Planning. Информационна система, проектирана за да координира всички ресурси, дейности и информационни потоци, необходими за успешното протичане на бизнес-процесите във фирмата. Обикновено включва производство, доставки, финанси, поръчки, проекти, човешки ресурси и CRM модул.
Дистрибуционни преговори -  При тях участниците се състезават за разпределянето на някаква фиксирана стойност. Тук печалбата на едната страна винаги е за сметка на другата. Наричат се сделки с нулева стойност. (Harvard Business Essentials, "Преговорите").
Интеграционни преговори -  При тях участниците си сътрудничаст с оглед постигането на максимална полза, интегрирайки интересите си в едно общо споразумение. Тези сделки първо създават стойност, а след това я разпределят. Обозначават се с термина "печалба-печалба". (Harvard Business Essentials, "Преговорите").
Маркетинг -  Маркетинг са дейностите, съвкупността от институции и процеси за създаване, комуникиране, доставка и обмен на предложения, които имат стойност за потребителите, клиентите, партньорите и обществото като цяло. (АМА, 2008).
Маркетинг микс -  Маркетинговият микс се дефинира като комплекс от контролируеми маркетингови променливи, които фирмата съчетава, за да постигне желаната ответна реакция на целевия пазар. Състои се от четири елемента: продукт (Product), цена (Price), място (Place) и подпомагане (Promotion). Известен е още като "концепцията за четирите "p"". (Сълова и к., "Маркетинг", В1998).
Маркетингов мениджмънт -  Процес на планиране и изпълнение на концепцията, ценообразуването, лансирането и разпределението на идеи, стоки и услуги, за да се създаде размяна, която ще задоволи индивидуалните и организационните цели. (АМА).
Процес на иновация -  Представлява набор от процеси, който включва: разработване на идеи, пресяване на идеи, разработване на концепция и тестване, бизнес анализ, разработване на прототип и тестване, пробен маркетинг и комерсиализация. (Котлър, "Маркетинг съвети от А до Я").